fb1

t1

email

Organska materija zemljišta

organskaMaterijaZemljista1

Pozitivno dejstvo koje ima organska materija zemljišta na biljnu proizvodnju zapaženo je dosta davno. Mnogi pozitivni efekti delovanja organske materije su do danas naučno dokumentovani, ali neki od njih su toliko tesno povezani i sa drugim faktorima pa ih je zato vrlo teško pripisati samo organskoj materiji. Činjenica je da je zemljište kompleksan, dinamičan sistem u kome sve njegove komponente deluju jedna na drugu vrlo aktivno i da su svojstva njegove plodnosti proizvod međusobnih interakcija.

organskaMaterijaZemljista2Organska materija pospešuje porast biljaka preko njenog delovanja na fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, stoga ono ima nekoliko funkcija:

1) snabdevanje hranivima - služi kao izvor hraniva za biljke

2) povećanje biogenosti zemljišta - uslovljava opstanak i aktivnost mikroflore i mikrofaune

3) poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta - obezbeđuje dobru zemljišnu strukturu preko poboljšanja njenih strukturnih agregata, aeracije, zadržavanja vlage

Organska materija ima evidentan uticaj na strukturu mnogih zemljišta. Kada iz nekih razloga ipak dođe do gubitka humusa, zemljišta postaju zbijenija, pa se može zaključiti da aeracija, vodni kapacitet i propustljivost zemljišta za vodu zavise od količine organske materije u zemljištu. Često unošenje organskih jedinjenja koja se lako ragrađuju omogućavaju bolje vezivanje čestica zemlje i stvaranja strukturnih agregata. Ovi agregati stvaraju uslove za stvaranje i održavanje rastresite zrnaste strukture. Popravka strukture, omogućava bolju filtraciju i kretanje vode kroz profil, pri čemu se sprečava njeno duže zadržavanje koje bi dovelo do prevlaživanja zemljišta. Postojanje pora, takođe pored povećanja propustljivosti za vodu, omogućava i bolju razmenu gasova, pa se u zemljištu održava i poželjan nivo kiseonika koji doprinosi većem intenzitetu mineralizacije.

organskaMaterijaZemljista3Pored direktnog uticaja na stvaranje strukturnih agregata, prisustvo organske materije ostvaruje i svoj indirektan uticaj preko tamne boje koju poseduje. Naime, humoznija zemljišta su tamnije boje i adsorbuju više svetlosti, pa su i toplija, što intenzivira rad mikroorganizama u zemljištu.

Narušavanje strukture zemljišta, što se u današnje vreme sve više vezuje za intenzivnu obradu, je obično manje vidljivo kod zemljišta koja su više snabdevena sa humusom.

Autor: Snježana Vujinović

Izvor: Zdrava Srbija

Go to top