fb1

t1

email

Organski ProizvodiEdukacijaOrganska proizvodnjaOrganska proizvodnja borovnica

Organska proizvodnja borovnica

Organska proizvodnja u Srbiji je regulisana Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. Uslovi, koji moraju biti zadovoljeni u smislu ovog Zakona odnose se na prostornu izolaciju predviđenih zemljišnih površina od mogućih izvora zagađivanja. Nezagađeno zemljište podrazumeva da je sadržaj štetnih materija ispod propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija, kvalitet vode za navodnjavanje mora biti u skladu sa propisima kao i minimalna zagađenost vazduha izabranog područja.

Borovnica123

 

Preduslov za uključivanje zemljišne parcele u organsku proizvodnju po navedenom Zakonu je da parcela nije korišćena najmanje u poslednje dve godine kod dugogodišnjih zasada ili je korišćena bez upotrebe sredstava sintetičko-hemijskog porekla. Period u kome se prelazi sa konvencionalne na organsku proizvodnju naziva se periodom konverzije i zavisi od predhodne upotrebe i tretiranosti datog zemljišta.

malaborovnica

Borovnica kao samoniklo šumsko voće po svom sastavu i lekovitim svojstvima poreklom iz prirodnih nezagađenih staništa, zadovoljava kriterijume organske proizvodnje, uz poštovanje međunarodnih propisa, koji su ugrađeni u Zakon o organskoj poljoprivredi Republike Srbije pa se može sagledati njen značaj i sa tog aspekta. Takođe, sa ekonomskog aspekta nema poteškoća u plasmanu na domaćem i stranom tržištu ako je obezbeđen visok i standardan kvalitet svežih i prerađenih plodova.

Kucanabrdu

Tražnja za plodovima i proizvodima od plodova borovnice je u stalnom porastu . Mora se istaći da su istraživanja plodova borovnice sa takvih lokaliteta kao što je Stara planina, Vlasinsko jezero i Kopaonik potvrdila vrednost ovog voća u pogledu lekovitih svojstava i nutritivnog sastava.

ljudi

Uzgoj borovnice kao organskog proizvoda na adekvatno izabranom terenu podrazumeva primenu potrebnih i dozvoljenih agrotehničkih mera i sredstava u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. Kiselost zemljišta ako je potrebno treba dovesti na potreban nivo dozvoljenim sredstvima za zakišeljavanje, ili ako je potrebno smanjiti kiselost. Takođe u određeno vreme primeniti dozvoljena sredstva koja će obezbediti mineralne materije koje su potrebne za razvoj biljaka.

Ogrtanje zasada se vrši materijalima kao što su strugotina drveta ili piljevina, takođe iglicama bora što može pomoći u održavanju željenog pH zemljišta i u održavanju vodnog balansa. Vrste koje inače rastu na tresetištima moraju se pri gajenju u zasadima saditi sa slojem treseta jer se time olakšava apsorpcija vode obzirom da borovnica nema korenskih dlačica.

Orezivanje je radnja koja se na vreme mora preduzimati radi boljeg plodonošenja. Zaštita zrelih plodova od bolesti i štetočina je poseban problem jer su konvencionalna sredstva kao fungicidi i insekticidi u ovoj vrsti proizvodnje zabranjeni. Korovi takođe ako se pojave moraju biti eliminisani. Zaštitna mera protiv grada i ptica se takođe moraju preduzeti.

Sve navedene aktivnosti kao i poseban način branja, distribucije i skladištenja organski proizvedene borovnice mogu poskupeti ovaj način proizvodnje. Prinos ovako proizvedenih plodova je manji u odnosu na konvencionalnu proizvodnju ali obzirom na višu cenu ovih plodova ulaganje se može isplatiti.

Autor: Nenad Stefanović

Izvor: Zdrava Srbija

Go to top