fb1

t1

email

Mere za očuvanje organske materije zemljišta

mereZaOcuvanje1

Izgradnja stabilnog organskog kompleksa zemljišta predstavlja dugotrajan i složen pedogenetski proces, ali je njeno održavanje na određenom nivou, pogotovo pri redovnoj obradi, takođe veoma važno. U praksi se preporučuju neke od mera koje imaju prvenstveno za cilj da ne dođe do njenog smanjenja.

Opširnije: Mere za očuvanje organske materije zemljišta

Svrha uzimanja uzoraka zemljišta i njihov značaj

uzorakZemljista1

Svaka gajena kultura ima različite potrebe za nutritivima. Dakle, postupkom uzimanja zemljišta i nakon laboratorijske analize dobija se trenutna slika stanja makro elemenata NPK, koji su neophodni u mineralnoj ishrani biljaka. Na osnovu dobijenih rezultata, daje se preporuka po osnovu proračuna potrebne količine nutritiva a koje su potrebne za narednu kulturu koja se zasniva.

Opširnije: Svrha uzimanja uzoraka zemljišta i njihov značaj

Značaj organske materije u zemljištu

znacajOrganskeMaterije1

Učešće organskog dela u građi zemljišta je različito kod različitih zemljišta. Organski deo čini kompleks složenih organskih materija koje se mogu podeliti grubo u dve grupe: humificirane i nehumificirane organske materije.

Opširnije: Značaj organske materije u zemljištu

Organska materija zemljišta

organskaMaterijaZemljista1

Pozitivno dejstvo koje ima organska materija zemljišta na biljnu proizvodnju zapaženo je dosta davno. Mnogi pozitivni efekti delovanja organske materije su do danas naučno dokumentovani, ali neki od njih su toliko tesno povezani i sa drugim faktorima pa ih je zato vrlo teško pripisati samo organskoj materiji. Činjenica je da je zemljište kompleksan, dinamičan sistem u kome sve njegove komponente deluju jedna na drugu vrlo aktivno i da su svojstva njegove plodnosti proizvod međusobnih interakcija.

Opširnije: Organska materija zemljišta

Borba za oranice

borbaZaOranice1

“Veštačko azotno đubrivo je dobro za očeve i loše za sinove” – holandska izreka.

Da bi se bolje razumeli pravi razlozi degradacije zemljišta u evropskim i drugim zemljama, od velikog značaja je nedavno objavljeno istraživanje grupe naučnika sa Univerziteta Ilinoj u SAD.

Opširnije: Borba za oranice

Nastanak zdrave i plodne zemlje

nastanakZdraveZemlje

Kada organizmi iz prirode umiru, sama njihova smrt omogućava da počne novi život. Životinje i biljke, koje umiru u šumi ili na njivi, vremenom, pod dejstvom vode, mikroorganizama, sunca i vazduha pretvaraju se u zemlju sa dobrom strukturom, bogatom hranljivim sastojcima.

Opširnije: Nastanak zdrave i plodne zemlje

Zdrava zemlja temelj ljudskog života

zdravaZemlja

Ni jedno stvorenje, pa čak ni svinja, ne zagađuje svoj svinjac tako razuzdano kao što to čini homosapiens, trujući svoje stanište đavolski smešanim hemikalijama i njihovim smrtonosnim otrovnim otpadom. Sve nas čeka bezizlazni glib od trulog ljudskog mesa, ako ubrzo ne primenimo protivotrove. Na svu sreću protivotrovi postoje, oni su delotvorni i oni nas mogu vratiti zdravlju.

Opširnije: Zdrava zemlja temelj ljudskog života

Izbor parcele

izborParcele1

Rešili ste da se bavite organskom proizvodnjom? Kako izabrati parcelu za probnu proizvodnju? Kako krenuti?

Prilikom izbora parcele za organsku proizvodnju povrća treba odabrati parcelu čiji je položaj ravan ili blago kos, bez neravnina. Položaji parcela sa nagibom od 1.5 % i više bi trebalo izbegavati u cilju sprečavanja erozije zemljišta.

Opširnije: Izbor parcele

Bio bašta

biobasta1

BIO-BAŠTA je jedan od vidova organske poljoprivredne proizvodnje, koja se zasniva na osnovnim biološkim načelima uz ekološko korišćenje prirodnih resursa i poštovanje svih elemenata zaštite životne sredine. Ona vrši podizanje nivoa ekonomske svesti i kulture ishrane stanovništva, očuvanje prirodne sredine i poboljšanje kvaliteta života. Upotrebom biološki zdrave hrane može se ne samo lečiti, već i sprečiti veliki broj bolesti, upravo to je BIO-BAŠTA - izvor zdravlja.

Opširnije: Bio bašta

Proces sertifikacije

Nacionalni znak organski proizvod

Organska proizvodnja predstavlja specifičan sistem iz koga organski proizvodi vode poreklo.

Sertifikacija organske poljoprivrede je, primarno, sertifikacija metoda proizvodnje. Zato se "organski" kvalitet proizvoda ne potvrđuje njegovim testiranjem, što je slučaj za većinu proizvoda na tržištu. Kontrola samog proizvoda se ipak može primeniti, kada postoji potreba da se dokaže u nekim slučajevima da proizvod nije proizveden prema odgovarajućim standardima – na primer, detekcija ostataka određenih pesticida ili teških metala.

Uobičajeni proces sertifikacije organske proizvodnje sastoji se iz tri koraka, pri čemu su sertifikuju:

1. proizvođač, odnosno lice koje organizuje proizvodnju, polja i proizvodni kapaciteti koji se koriste u proizvodnji;

2. sistem proizvodnje, koji se sastoji od metoda organske proizvodnje i sistema prerade. On obuhvata i dokumentaciju i mere predostrožnosti koje se preduzimaju radi održavanja integriteta sistema proizvodnje;

3. proizvodi, koji su na kraju obeleženi određenim znakom (logo, simbol) sertifikacionog programa.

Sistem sertifikacije organske proizvodnje obično obuhvata sledeće elementa: propise (standarde), ugovore i pravne okvire, kontrolu, odobravanje serifikata, menadžment, obeležavanje proizvoda i informacije. Svi proizvođači unutar sertifikacionog sistema moraju biti vezani pisanim ugovorom sa jasnim uslovima, kao i posledicama, ukoliko dođe do njihovog kršenja. Sertifikaciju vrši telo, koje je pravno registrovano i ima svoj sertifikacioni znak.

Autor: Dr Snežana Oljača

Izvor: "Organska poljoprivredna proizvodnja"

Strana 10 od 11

Go to top